රු18,368.00 .

In Stock

In stock

Compare
Brand: SKU: 0579 Categories: ,

Description

Wheels with this Tire Size (145/80R12) may fit the following vehicles:

Daihatsu
Atrai (2021 – 2022)
Cuore (1980 – 1985)
Esse (2005 – 2011)
Hijet (2017 – 2022)
Hijet Truck (2021 – 2022)
Mira (1980 – 2009)

Honda
Acty (1981 – 1999)
Life (1971 – 2003)
N-VAN (2018 – 2022)
That’s (2002 – 2007)

Hyundai
Eon (2011 – 2019)

Mahindra
Jeeto (2015 – 2021)
Jeeto Plus (2020 – 2021)
Supro (2015 – 2021)

Mazda
Scrum Van (2015 – 2022)

Mitsubishi
Minica (1998 – 2007)
Minicab Van (2015 – 2021)
Toppo BJ (2002 – 2003)
Town Box (2015 – 2022)

Nissan
NV100 Clipper (2015 – 2022)
NV100 Clipper Rio (2015 – 2022)

Suzuki
Alto 800 (2014 – 2022)
Every (2005 – 2022)
Every Wagon (2005 – 2020)

Tata
Ace Zip (2010 – 2021)
Magic Iris (2010 – 2020)

Toyota
Pixis Van (2017 – 2022)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 145/80R12 E-LOGIC TL 74 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 145/80R12 E-LOGIC TL 74 T
රු18,368.00 . Add to cart