රු23,744.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0364 Categories: ,

Description

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

Audi
4000 (1980 – 1987)
5+5 (1981 – 1983)
80 (1972 – 1986)
Coupe (1980 – 1988)

Daihatsu
Applause (1989 – 2000)

Honda

Capa (1998 – 2002)
Civic (1983 – 2000)
Civic del Sol (1993 – 1997)
Civic Ferio (1991 – 2000)
Civic Shuttle (1983 – 1997)
Concerto (1988 – 1995)
CR-X (1983 – 1992)
Del Sol (1993 – 1997)
Domani (1992 – 2001)
Integra SJ (1996 – 2001)
Logo (1996 – 2002)
Prelude (1978 – 1982)

Hyundai
Accent (1994 – 2012)
Elantra (1990 – 1994)
Excel (1985 – 1998)
Pony (1985 – 1994)
Verna (1999 – 2005)

Isuzu
Gemini (1974 – 2000)

Kia
Mentor (1994 – 1997)
Morning (2017 – 2020)
Rio (2000 – 2005)
Sephia (1992 – 2004)
Shuma (1996 – 2004)

LADA
110 (1996 – 2015)
111 (1997 – 2015)
112 (1999 – 2009)
1200 (1970 – 1989)
1200DL (1973 – 1981)
1300 (1974 – 1985)
1300SL (1977 – 1983)
1500 (1973 – 1985)
2104 (1984 – 2012)
2105 (1980 – 2011)
2107 (1982 – 2012)
2108 (1984 – 2005)
2109 (1987 – 2011)
21099 (1990 – 2011)
Granta (2011 – 2018)
Kalina (2004 – 2009)
Nova (1982 – 1998)
Priora (2007 – 2018)
Riva (1981 – 1998)
Samara (1984 – 2013

Mazda
323 (1977 – 2004)
Allegro (1994 – 2007)
Familia (1989 – 2004)

Mitsubishi
Colt (1991 – 2003)
Lancer (1988 – 2002)
Libero (1996 – 2002)
Mirage (1987 – 2001)
Mirage Asti (1993 – 2000)

Nissan
200SX (1988 – 1999)
Almera (1995 – 2000)
Lucino (1995 – 2000)
NX (1990 – 1994)
Pulsar (1990 – 2000)
Sentra (1989 – 2016)
Sunny (1981 – 1998)
Sunny Box (1990 – 2000)
Sunny California (1990 – 1995)
Sunny RZ-1 (1986 – 1989)
Sunny Traveller (1991 – 2000)
Tsuru (1992 – 2018)
V16 (1992 – 2017)

Opel
Astra (1991 – 1998)
Corsa (2000 – 2006)
Kadett (1979 – 1994)

Peugeot
206 (1998 – 2010)

Plymouth
Colt (1979 – 1994)

Renault
Clio (1990 – 2005)
Fuego (1980 – 1992)
Symbol (2002 – 2008)
Thalia (2002 – 2008)

Suzuki
Baleno (1995 – 2002)
Cultus (1998 – 2002)
Cultus Crescent (1995 – 1998)
Cultus Crescent Wagon (1996 – 1998)
Cultus Wagon (1998 – 2002)
Esteem (1999 – 2002)

Toyota
Corolla (1970 – 2000)
Corolla II (1990 – 1999)
Corolla Ceres (1992 – 1999)
Corolla Levin (1987 – 2000)
Corsa (1990 – 1999)
Cynos (1995 – 1999)
Soluna (1996 – 2003)
Sprinter (1987 – 2000)
Sprinter Marino (1992 – 1997)
Sprinter Trueno (1983 – 2000)
Tercel (1990 – 1999)

Volkswagen
Caddy (1982 – 1992)
Derby (1994 – 1997)
Golf (1974 – 1998)
Golf Cabriolet (1979 – 1993)
Golf Variant (1993 – 1999)
Jetta (1979 – 1999)
Logus (1993 – 1997)
Parati (2000 – 2013)
Pointer (1994 – 2006)
Polo (1981 – 1989)
Polo Classic (1995 – 2001)
Scirocco (1974 – 1992)
Vento (1991 – 1999)

Volvo
340 (1975 – 1985)
360 (1983 – 1991)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 175/70R13 E-LOGIC TL 82 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 175/70R13 E-LOGIC TL 82 T
රු23,744.00 . Add to cart