රු24,752.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0360 Categories: ,

Description

Wheels with this tire size (155/70R13) may fit the following vehicles:

Daihatsu
Atrai (1986 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2005)
Charade (1994 – 2000)
Hijet (1987 – 1998)
Hijet Truck (2014 – 2021)
Mira (1985 – 1994)
Mira e:S (2017 – 2021)
Move Custom (1997 – 1998)

Datsun
GO (2014 – 2018)
GO+ (2014 – 2018)

Honda
Acty (1990 – 2018)
Vamos (1999 – 2018)
Vamos Hobio (2003 – 2018)

Hyundai
Amica (1999 – 2008)
Atos (1997 – 2011)
Atos Prime (1999 – 2011)
Eon (2011 – 2019)
Excel (1985 – 1989)
i10 (2008 – 2019)
Santro (1999 – 2014)
Santro Xing (2003 – 2014)
Santro Zip (1999 – 2003)

Kia
Morning (2004 – 2017)
Picanto (2004 – 2017)
Visto (1999 – 2004)

LADA
1200DL (1973 – 1981)

Mahindra
e2o (2013 – 2016)
e2o Plus (2017 – 2021)

Mazda
121 (1996 – 2002)
Scrum Van (1989 – 2020)
Scrum Truck (2002 – 2020)
Scrum Wagon (2005 – 2021)

Mitsubishi

Minica (1989 – 2011)
Minica Toppo (1990 – 1998)
Minicab MiEV (2011 – 2021)
Minicab Truck (2005 – 2021)
Minicab Van (1999 – 2021)
Pistachio (1999 – 2000)
Toppo BJ (1998 – 2003)
Town Box (1999 – 2015)

Nissan
March (1992 – 2002)
March Box (1999 – 2001)
Micra (1982 – 2003)
NV100 Clipper (2015 – 2021)
NV100 Clipper Rio (2013 – 2021)

Peugeot
106 (1991 – 2004)

Renault
Clio (1998 – 2005)
Lutecia (1991 – 1996)
Twingo (1992 – 2000)

Suzuki
Carry (1990 – 2021)
Cultus (1989 – 2000)
Every (1989 – 2021)
Every Wagon (2005 – 2021)
Kei (1998 – 1999)

Toyota
C+pod (2020 – 2021)
Pixis Epoch (2017 – 2021)
Pixis Truck (2011 – 2021)
Pixis Van (2011 – 2021)

Volkswagen
Gol (1980 – 1994)
Lupo (1998 – 2005)
Polo (1975 – 2001)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 155/70R13 E-LOGIC TL 75 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 155/70R13 E-LOGIC TL 75 T
රු24,752.00 . Add to cart