රු23,968.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0365 Categories: ,

Description

Wheels with this tyre size (185/70R13) may fit the following vehicles:

BMW
3 Series (1975 – 1991)

Honda
Accord (1976 – 1989)
Civic (1995 – 2000)
Civic Ferio (1995 – 1998)
Integra (1989 – 1993)
Integra SJ (1996 – 1997)
Prelude (1978 – 1992)

Kia
Capital (1989 – 1996)

Mazda
626 (1979 – 1982)
Capella (1989 – 1992)
RX-7 (1979 – 1985)

Mitsubishi
Chariot (1988 – 1991)
Eterna Sigma (1988 – 1990)

Nissan

Avenir (1990 – 1995)
Bluebird (1987 – 1995)
Prairie (1983 – 1988)
Presea (1990 – 2000)
Primera (1990 – 1995)

Plymouth
Colt Vista (1983 – 1991)
Horizon (1981 – 1990)
Neon (1994 – 1996)
Turismo (1983 – 1987)

Renault
Espace (1984 – 1985)

Toyota
Camry (1983 – 1990)
Carina (1988 – 1992)
Carina II (1983 – 1992)
Carina ED (1989 – 1993)
Celica (1990 – 1993)
Corolla (1976 – 1987)
Corolla Levin (1985 – 1987)
Corona (1987 – 1992)
Corona Exiv (1989 – 1991)
Corona SF (1989 – 1992)
Lite Ace (1988 – 1991)
Master Ace Surf (1989 – 1991)
Sprinter Carib (1988 – 1995)
Sprinter Trueno (1983 – 1987)
Vista (1986 – 1990)

Volkswagen
Passat (1983 – 1988)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 185/70R13 E-LOGIC TL 86 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 185/70R13 E-LOGIC TL 86 T
රු23,968.00 . Add to cart