රු23,408.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0366 Categories: ,

Description

Wheels with this tire size (165/55R14) may fit the following vehicles:

Daihatsu
Atrai Wagon (2005 – 2021)
Charade (1993 – 2010)
Copen (2002 – 2012)
Cuore (1980 – 2011)
Hi-Max (2016 – 2020)
Hijet (1999 – 2021)
Max (2000 – 2006)
Mira (1980 – 2005)
Mira Gino (1999 – 2004)
Mira Gino 1000 (2002 – 2004)
Move (1995 – 2002)
Move Custom (1997 – 2002)
Naked (2000 – 2004)
Opti (1992 – 2002)

Honda
Civic (1972 – 1978)
Life (2003 – 2014)
Zest (2006 – 2012)
Zest Spark (2008 – 2012)

Hyundai
Eon (2011 – 2019)

Mazda
AZ Wagon (2003 – 2008)
Carol (1993 – 2009)
Flair Wagon (2012 – 2013)
Scrum Van (1991 – 2001)
Scrum Wagon (2001 – 2005)
Spiano (2002 – 2007)

Mitsubishi
eK Sport (2001 – 2012)
eK Classy (2004 – 2005)
eK Wagon (2001 – 2013)
Minica (1989 – 2011)
Minica Toppo (1990 – 1998)
Pistachio (1999 – 2000)
Toppo (2008 – 2013)

Nissan
Moco (2006 – 2011)
Otti (2005 – 2013)
Roox (2009 – 2013)

Suzuki
Alto (2002 – 2009)
Alto 800 (2014 – 2021)
Alto C (1999 – 2000)
Alto C2 (2001 – 2002)
Alto K10 (2010 – 2020)
Alto Lapin (2002 – 2008)
Alto Works (1998 – 2000)
Cara (1993 – 1995)
Cervo (2006 – 2009)
Cervo Classic (1996 – 1998)
Cervo Mode (1990 – 1998)
Karimun Estilo (2007 – 2013)
MR Wagon (2004 – 2011)
Palette (2008 – 2013)
Palette SW (2009 – 2013)
Wagon R (1993 – 2008)
Wagon R RR (1998 – 2008)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 165/55R14 E-LOGIC TL 72 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 165/55R14 E-LOGIC TL 72 T
රු23,408.00 . Add to cart