රු21,616.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0362 Categories: ,

Description

Wheels with this Tyre Size (165/65R13)  may fit the following vehicles:

Daihatsu

Atrai Wagon (2005 – 2021)
Charade (1993 – 2000)
Cuore (1980 – 1985)
Gran Max (2008 – 2021)
Hi-Max (2016 – 2020)
Hijet (1987 – 2021)
Hijet Truck (2014 – 2020)
Max (2000 – 2006)
Mira (1980 – 1984)
Move Custom (1998 – 2002)
Naked (2000 – 2004)

Honda
City (1988 – 1994)
Civic (1972 – 1978)

Kia
Pride (1996 – 2002)

Mazda

Scrum Van (1999 – 2001)
Scrum Wagon (1999 – 2005)

Mitsubishi
Minica Toppo (1993 – 1998)
Toppo (2010 – 2013)
Town Box (1999 – 2011)

Nissan
Clipper Rio (2007 – 2012)

Peugeot
106 (1991 – 1996)

Renault
Lutecia (1991 – 1997)

Suzuki
Cervo Mode (1991 – 1998)
Every (1999 – 2005)
Every Wagon (1999 – 2005)
Karimun (1999 – 2006)
Wagon R+ (1997 – 1999)
Wagon R Wide (1997 – 1999)

Tata
Indica (1998 – 2011)

Volkswagen
Polo (1981 – 1994)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 165/65R13 E-Logic TL 77 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 165/65R13 E-Logic TL 77 T
රු21,616.00 . Add to cart