රු23,408.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0367 Categories: ,

Description

Wheels with this tire size (165/60R14) may fit the following vehicles:

Chery
eQ (2017 – 2020)
iQ (2013 – 2020)
Q (2013 – 2020)
QQ (2013 – 2020)

Daihatsu
Atrai (1999 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2021)
Cuore (1995 – 1998)
Gran Max (2008 – 2021)
Hijet (1987 – 1993)
Hijet Caddie (2016 – 2021)
Hijet Truck (2014 – 2021)
Mira e:S (2011 – 2021)
Move (2002 – 2021)
Move Canbus (2016 – 2021)
Move Custom (2002 – 2021)
Naked (2000 – 2004)
Tanto (2008 – 2021)
Tanto Custom (2013 – 2019)
Tanto Exe (2009 – 2014)
Tanto Exe Custom (2009 – 2014)
Wake (2014 – 2021)

Honda
Beat (1991 – 1996)

Hyundai
i10 (2008 – 2013)

Kia
Morning (2004 – 2017)
Picanto (2004 – 2017)
Ray (2011 – 2021)

Mahindra
e2o Plus (2017 – 2021)

Mazda

Flair Wagon (2018 – 2022)
Scrum Van (1991 – 2020)
Scrum Wagon (1999 – 2021)

Mitsubishi

Bravo (1991 – 1999)
eK Active (2004 – 2006)
Minicab Van (2014 – 2021)
Toppo BJ (1998 – 2003)
Town Box (1999 – 2021)

Nissan
Micra (1992 – 2003)
NV100 Clipper (2015 – 2021)
NV100 Clipper Rio (2013 – 2021)

Opel
Agila (2000 – 2007)

Peugeot
106 (1995 – 2004)

Renault
Lutecia (1991 – 1997)

Suzuki
Alto (2009 – 2014)
Every (1994 – 2021)
Every Wagon (1999 – 2021)
Karimun (1999 – 2006)
Kei (1998 – 1999)
Solio (2004 – 2010)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Wide (1997 – 1999)

Toyota
Sprinter (1997 – 2000)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 165/60R14 E-LOGIC TL 75 H”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 165/60R14 E-LOGIC TL 75 H
රු23,408.00 . Add to cart