රු24,752.00 .

In Stock

In stock

Compare
Brand: SKU: 0580 Categories: ,

Description

Wheels with this Tire Size (165/55R15) may fit the following vehicles:

Daihatsu
Atrai (1986 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2001)
Cast Sport (2015 – 2020)
Cast Style (2015 – 2022)
Charade (1993 – 2000)
Hijet (1987 – 1993)
Hijet Caddie (2016 – 2021)
Hijet Truck (2014 – 2020)
Mira Avy (2002 – 2006)
Mira Cocoa (2009 – 2018)
Mira Custom (2006 – 2011)
Mira Gino (2005 – 2009)
Move (2002 – 2022)
Move Conte Custom (2008 – 2012)
Move Custom (2002 – 2022)
Move Latte (2004 – 2008)
Sirion (1998 – 2004)
Sonica (2006 – 2009)
Storia (1998 – 2004)
Tanto (2003 – 2022)
Tanto Custom (2013 – 2022)
Tanto Exe (2009 – 2014)
Tanto Exe Custom (2009 – 2014)
Trevis (2006 – 2011)
Wake (2014 – 2022)
YRV (2000 – 2002)

Honda
N-BOX (2011 – 2017)
N-BOX Custom (2011 – 2022)
N-BOX Slash (2014 – 2020)
N-ONE (2012 – 2022)
N-WGN Custom (2013 – 2022)
S660 (2015 – 2022)

Kia
Morning (2004 – 2017)
Picanto (2011 – 2017)
Ray (2011 – 2021)

Mazda
AZ Wagon (2008 – 2012)
Carol (2009 – 2022)
Flair (2012 – 2022)
Flair Custom Style (2012 – 2017)
Flair Wagon (2013 – 2022)
Flair Wagon Custom Style (2013 – 2021)
Flair Wagon Tough Style (2018 – 2021)
Scrum Van (2005 – 2022)
Scrum Wagon (1999 – 2022)

Mitsubishi
Bravo (1991 – 1999)
eK Active (2004 – 2006)
eK Custom (2013 – 2019)
eK Space (2014 – 2022)
eK Space Custom (2014 – 2020)
eK Wagon (2013 – 2022)
eK X (2019 – 2022)
eK X Space (2020 – 2022)
Toppo BJ (1998 – 2003)
Town Box (1999 – 2022)

Nissan
Dayz (2013 – 2022)
Dayz Roox (2014 – 2020)
Moco (2011 – 2016)
Roox (2020 – 2022)

Opel
Agila (2003 – 2007)

Renault
Twingo (1992 – 2007)

Suzuki
Alto (2009 – 2021)
Alto Eco (2011 – 2014)
Alto Lapin (2008 – 2020)
Alto Works (2015 – 2021)
Every Wagon (1999 – 2022)
Karimun (1999 – 2006)
Karimun Wagon R (2013 – 2022)
Lapin (2020 – 2022)
MR Wagon (2011 – 2016)
MR Wagon Wit (2013 – 2016)
Solio (2004 – 2010)
Spacia (2013 – 2022)
Spacia Custom (2013 – 2022)
Spacia Custom Z (2016 – 2017)
Spacia GEAR (2018 – 2022)
Splash (2011 – 2015)
Wagon R (2008 – 2022)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Smile (2021 – 2022)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Stingray (2008 – 2022)
Wagon R Wide (1997 – 1999)

Toyota
Pixis Epoch (2011 – 2022)
Pixis Joy (2016 – 2022)
Pixis Mega (2015 – 2022)
Pixis Space (2011 – 2017)

Volkswagen
Polo (1975 – 1994)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 165/55R15 E-LOGIC TL 75 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 165/55R15 E-LOGIC TL 75 T
රු24,752.00 . Add to cart