රු19,456.00 .

In Stock

GITI 165/70R13 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

 Dacia
Solenza (2003 – 2005)
SupeRNova (2000 – 2003)

Daihatsu

Applause (1992 – 1997)
Atrai (1986 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2005)

Charade (1977 – 1993)
Hijet (1994 – 1998)
Sirion (2005 – 2010)
Xenia (2003 – 2010)
YRV (2000 – 2006)

Honda
Civic (1979 – 1995)

Civic Ferio (1991 – 1995)
Civic Shuttle (1983 – 1994)
CR-X (1983 – 1992)
Domani (1994 – 1997)

LADA
2108 (1984 – 2004)
2109 (1987 – 2006)

Samara (1984 – 2000)
21099 (1990 – 2004)

Lifan
Fengshun (2011 – 2011)
Fushun (2013 – 2013)
Mazda     
121 (1991 – 2002)
Carol (2009 – 2015)
Demio (1996 – 2002)
Revue (1990 – 1997)
Scrum Van (1989 – 1995)

Mitsubishi
Bravo (1991 – 1999)

Nissan
Cube (1998 – 2001)
Kubistar (2003 – 2008)
March (1999 – 2002)
March Box (1999 – 2001)
Sunny (1981 – 1985)

Opel
Corsa (1982 – 2000)
Vita (1994 – 2000)

Peugeot
205 (1983 – 1998)
306 (1993 – 1997)
309 (1985 – 1993)
Renault
Clio (1998 – 2001)
Kangoo (1997 – 2007)

 Suzuki
Cultus (1989 – 1996)
Cultus Esteem (1989 – 1995)
Every (1989 – 1990)
Toyota
Corolla (1966 – 1987)
Duet (2001 – 2004)
Starlet (1978 – 1999)

Volkswagen
Jetta (1979 – 1984)
Logus (1993 – 1997)

In stock

Compare
Brand: SKU: 1551 Categories: ,

Description

GITI 165/70R13 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

 Dacia
Solenza (2003 – 2005)
SupeRNova (2000 – 2003)

Daihatsu

Applause (1992 – 1997)
Atrai (1986 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2005)

Charade (1977 – 1993)
Hijet (1994 – 1998)
Sirion (2005 – 2010)
Xenia (2003 – 2010)
YRV (2000 – 2006)

Honda
Civic (1979 – 1995)

Civic Ferio (1991 – 1995)
Civic Shuttle (1983 – 1994)
CR-X (1983 – 1992)
Domani (1994 – 1997)

LADA
2108 (1984 – 2004)
2109 (1987 – 2006)

Samara (1984 – 2000)
21099 (1990 – 2004)

Lifan
Fengshun (2011 – 2011)
Fushun (2013 – 2013)
Mazda     
121 (1991 – 2002)
Carol (2009 – 2015)
Demio (1996 – 2002)
Revue (1990 – 1997)
Scrum Van (1989 – 1995)

Mitsubishi
Bravo (1991 – 1999)

Nissan
Cube (1998 – 2001)
Kubistar (2003 – 2008)
March (1999 – 2002)
March Box (1999 – 2001)
Sunny (1981 – 1985)

Opel
Corsa (1982 – 2000)
Vita (1994 – 2000)

Peugeot
205 (1983 – 1998)
306 (1993 – 1997)
309 (1985 – 1993)
Renault
Clio (1998 – 2001)
Kangoo (1997 – 2007)

 Suzuki
Cultus (1989 – 1996)
Cultus Esteem (1989 – 1995)
Every (1989 – 1990)
Toyota
Corolla (1966 – 1987)
Duet (2001 – 2004)
Starlet (1978 – 1999)

Volkswagen
Jetta (1979 – 1984)
Logus (1993 – 1997)

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 165/70R13 83T XL GITI COMFORT T20 CR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 165/70R13 83T XL GITI COMFORT T20 CR
රු19,456.00 . Add to cart