රු20,568.00 .

In Stock

GITI 165/70R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with this tyre (165/70R14) size may fit the following vehicles:

Chery
S22 (2014 – 2019)
Yoya (2014 – 2020)

 

Dacia
Sandero (2012 – 2016)
Spring (2021 – 2022)

Daihatsu
Ayla (2017 – 2022)
Boon (2010 – 2016)
Charade (1987 – 1993)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (2005 – 2010)
Xenia (2011 – 2018)

Datsun

GO (2019 – 2021)
GO+ (2019 – 2021)
redi-GO (2016 – 2021)

Honda
Stream (2001 – 2006)

Hyundai
Aura (2020 – 2022)
Grand i10 (2020 – 2022)
Grand i10 Nios (2019 – 2022)
Santro (2018 – 2022)

Lifan
320 (2009 – 2012)
330 (2014 – 2020)
520 (2008 – 2012)
Smily (2008 – 2017)

Mazda
Demio (2007 – 2014)
Laputa (1999 – 2006)

MG
Metro (1982 – 1990)

Nissan
March (2002 – 2022)
March Active (2013 – 2018)
Micra (2003 – 2021)
Micra Active (2013 – 2020)
Versa (2015 – 2021)

Opel
Agila (2007 – 2014)
Astra (1998 – 2005)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
305 (1977 – 1989)
405 (1987 – 1999)
Partner (1996 – 2008)

Renault
Kangoo (1997 – 2007)
Kwid (2015 – 2021)
Megane (1995 – 2000)
Pulse (2012 – 2017)

Suzuki
Ignis (2000 – 2008)
Kei (1998 – 2009)
S-Presso (2019 – 2021)
Solio (2015 – 2021)
Solio Bandit (2015 – 2021)
Splash (2008 – 2015)
Swift (2000 – 2011)

Toyota
Aqua (2011 – 2017)
Belta (2005 – 2012)
Corolla (1992 – 2002)
Passo (2010 – 2016)
Porte (2012 – 2015)
Spade (2012 – 2015)
Vitz (2005 – 2020)
Yaris (2005 – 2011)

Volkswagen
Cross Up! (2013 – 2021)
Fox (1987 – 2011)
Gol (1995 – 2008)
Lupo (2005 – 2009)
Pointer (2006 – 2009)
Polo (2001 – 2009)
SportVan (2007 – 2010)
Up! (2011 – 2022)

Volvo
440 (1987 – 1992)
460 (1989 – 1992)

 

In stock

Compare
SKU: 1554 Categories: ,

Description

GITI 165/70R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with this tyre (165/70R14) size may fit the following vehicles:

Chery
S22 (2014 – 2019)
Yoya (2014 – 2020)

 

Dacia
Sandero (2012 – 2016)
Spring (2021 – 2022)

Daihatsu
Ayla (2017 – 2022)
Boon (2010 – 2016)
Charade (1987 – 1993)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (2005 – 2010)
Xenia (2011 – 2018)

Datsun

GO (2019 – 2021)
GO+ (2019 – 2021)
redi-GO (2016 – 2021)

Honda
Stream (2001 – 2006)

Hyundai
Aura (2020 – 2022)
Grand i10 (2020 – 2022)
Grand i10 Nios (2019 – 2022)
Santro (2018 – 2022)

Lifan
320 (2009 – 2012)
330 (2014 – 2020)
520 (2008 – 2012)
Smily (2008 – 2017)

Mazda
Demio (2007 – 2014)
Laputa (1999 – 2006)

MG
Metro (1982 – 1990)

Nissan
March (2002 – 2022)
March Active (2013 – 2018)
Micra (2003 – 2021)
Micra Active (2013 – 2020)
Versa (2015 – 2021)

Opel
Agila (2007 – 2014)
Astra (1998 – 2005)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
305 (1977 – 1989)
405 (1987 – 1999)
Partner (1996 – 2008)

Renault
Kangoo (1997 – 2007)
Kwid (2015 – 2021)
Megane (1995 – 2000)
Pulse (2012 – 2017)

Suzuki
Ignis (2000 – 2008)
Kei (1998 – 2009)
S-Presso (2019 – 2021)
Solio (2015 – 2021)
Solio Bandit (2015 – 2021)
Splash (2008 – 2015)
Swift (2000 – 2011)

Toyota
Aqua (2011 – 2017)
Belta (2005 – 2012)
Corolla (1992 – 2002)
Passo (2010 – 2016)
Porte (2012 – 2015)
Spade (2012 – 2015)
Vitz (2005 – 2020)
Yaris (2005 – 2011)

Volkswagen
Cross Up! (2013 – 2021)
Fox (1987 – 2011)
Gol (1995 – 2008)
Lupo (2005 – 2009)
Pointer (2006 – 2009)
Polo (2001 – 2009)
SportVan (2007 – 2010)
Up! (2011 – 2022)

Volvo
440 (1987 – 1992)
460 (1989 – 1992)

 

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 165/70R14 81T GITI SYNERGY H2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 165/70R14 81T GITI SYNERGY H2
රු20,568.00 . Add to cart