රු22,013.00 .

In Stock

GITI 175/65R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with this tyre size (175/65R14)  may fit the following vehicles:

Chery
Amulet (2005 – 2010)
Cowin (2004 – 2007)
Practivan Karry (2013 – 2020)
Q22 (2013 – 2020)
Q22L (2015 – 2020)
QQ (2013 – 2019)
Transcab (2013 – 2019)
Transcar (2013 – 2019)
Yoyo (2013 – 2020)

Daihatsu
Applause (1989 – 2000)
Atrai 7 (2000 – 2004)
Atrai Wagon (2002 – 2005)
Ayla (2013 – 2022)
Boon (2004 – 2016)
Boon Luminas (2008 – 2012)
Charade (1987 – 1993)
Coo (2006 – 2013)
Gran Move (1996 – 2002)
Materia (2006 – 2012)
Pyzar (1996 – 2002)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (2005 – 2021)
Xenia (2011 – 2018)

Honda

Amaze (2013 – 2022)
Brio (2011 – 2022)
Brio Amaze (2014 – 2021)
Capa (2000 – 2002)
City (2002 – 2008)
Civic (1979 – 2000)
Civic Ferio (1991 – 2000)
Civic Shuttle (1987 – 1997)
Concerto (1988 – 1995)
CR-X (1987 – 1998)
CR-X del Sol (1992 – 1998)
Domani (1992 – 2000)
Fit (2001 – 2013)
Fit Aria (2002 – 2009)
Integra (1993 – 2001)
Jazz (2002 – 2009)
Logo (1998 – 2002)

Hyundai
Accent (1994 – 2012)
Avante (1995 – 2000)
Click (2002 – 2011)
Elantra (1990 – 2000)
Getz (2002 – 2011)
Grand i10 Nios (2019 – 2022)
i10 (2013 – 2022)

Isuzu
Gemini (1974 – 2000)

Karry
Youyou (2016 – 2020)

Kia
Morning (2017 – 2022)
Morning X-Line (2019 – 2021)
Picanto (2017 – 2022)
Rio (2000 – 2005)

LADA
110 (1996 – 2015)
111 (1997 – 2015)
112 (1999 – 2009)
1200 (1970 – 1989)
1200DL (1973 – 1981)
1300 (1974 – 1985)
1300SL (1977 – 1983)
1500 (1973 – 1985)
2104 (1997 – 2007)
2105 (1980 – 2007)
2107 (1982 – 2006)
2108 (1984 – 2005)
2109 (1987 – 2011)
21099 (1990 – 2011)
Granta (2011 – 2022)
Kalina (2004 – 2018)
Nova (1982 – 1998)
Priora (2007 – 2018)
Riva (1981 – 1998)
Samara (1984 – 2013)

Lifan
Breez (2007 – 2012)

Mazda
121 (1996 – 2002)
323 (1998 – 2003)
Allegro (1994 – 2007)
Demio (2002 – 2014)
Mazda2 (2002 – 2014)
MX-5 (1990 – 1998)
Verisa (2004 – 2015)

MG
3 (2008 – 2012)
Metro (1982 – 1990)

Mitsubishi
Attrage (2013 – 2021)
Colt (1991 – 2012)
Colt Plus (2004 – 2021)
Lancer (1995 – 2000)
Mirage G4 (2013 – 2020)
Space Star (1998 – 2004)

Nissan
200SX (1988 – 1999)
AD (1992 – 1999)
Almera (1995 – 2000)
Cube (2002 – 2008)
Cube Cubic (2003 – 2008)
Kubistar (2003 – 2005)
Lucino (1994 – 1999)
Note (2005 – 2011)
NX (1990 – 1992)
Platina (2002 – 2010)
Pulsar (1990 – 2000)
Sentra (1995 – 2016)
Sunny (1986 – 1998)
Sunny California (1990 – 1996)
Sunny Traveller (1991 – 2000)
Wingroad (1996 – 1999)

Opel
Astra (1991 – 1998)
Combo (1994 – 2011)
Corsa (1983 – 2006)
Kadett (1984 – 1994)
Tigra (1994 – 2000)
Vita (2001 – 2004)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
206 (1998 – 2010)
206+ (2009 – 2012)
207 (2008 – 2014)
306 (1993 – 2002)
309 (1985 – 1993)
Hoggar (2010 – 2015)
Partner (1996 – 2021)

Plymouth
Colt (1979 – 1994)

Renault
Clio (1990 – 2008)
Kangoo (1997 – 2007)
Lutecia (1998 – 2005)
Megane (1995 – 2002)
Symbol (2002 – 2012)
Thalia (2002 – 2013)
Twingo (2007 – 2014)

Suzuki
Karimun Wagon R (2013 – 2021)

Tata
Bolt (2014 – 2019)
Indigo (2002 – 2018)
Indigo eCS (2012 – 2018)
NRG (2019 – 2021)
Tiago (2016 – 2021)
Tiago NRG (2018 – 2019)
Tigor (2017 – 2021)
Vista (2008 – 2019)
Zest (2014 – 2019)

Toyota
Agya (2013 – 2021)
bB (2005 – 2016)
Belta (2005 – 2012)
Calya (2016 – 2022)
Corolla (1983 – 2002)
Corolla II (1990 – 1994)
Corolla Ceres (1992 – 1999)
Corolla FX (1992 – 1995)
Corolla Levin (1987 – 2000)
Corsa (1990 – 1994)
Cynos (1991 – 1999)
Echo (1999 – 2005)
Etios (2012 – 2021)
Etios Liva (2011 – 2020)
Etios Valco (2011 – 2017)
FunCargo (1999 – 2005)
Paseo (1992 – 1999)
Passo (2004 – 2010)
Passo Sette (2008 – 2012)
Platz (1999 – 2005)
Prius (2000 – 2004)
Raum (1997 – 2011)
Sera (1990 – 1996)
Sparky (2000 – 2003)
Sprinter (1989 – 1997)
Sprinter Carib (1996 – 2002)
Sprinter Marino (1992 – 1997)
Sprinter Trueno (1987 – 2000)
Succeed (2002 – 2013)
Tercel (1990 – 1994)
Vios (2003 – 2021)
Vios FS (2017 – 2020)
Vitz (1999 – 2005)
Wigo (2014 – 2021)
WiLL Cypha (2002 – 2005)
Yaris (1999 – 2022)
Yaris L (2013 – 2019)
Yaris Verso (1999 – 2006)

Volkswagen

Caddy (1982 – 2003)
Cross Up! (2013 – 2021)
Derby (1998 – 2009)
Fox (1987 – 2018)
Gol (1995 – 2008)
Golf (1974 – 1998)
Golf Variant (1993 – 1999)
Logus (1993 – 1997)
Pointer (1994 – 2009)
Polo Classic (1995 – 2001)
Polo Variant (1997 – 2001)
Scirocco (1976 – 1981)
Up! (2011 – 2022)
Vento (1991 – 1999)

Volvo
440 (1992 – 1997)
460 (1992 – 1997)

In stock

Compare
Brand: SKU: 1541 Categories: ,

Description

GITI 175/65R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with this tyre size (175/65R14)  may fit the following vehicles:

Chery
Amulet (2005 – 2010)
Cowin (2004 – 2007)
Practivan Karry (2013 – 2020)
Q22 (2013 – 2020)
Q22L (2015 – 2020)
QQ (2013 – 2019)
Transcab (2013 – 2019)
Transcar (2013 – 2019)
Yoyo (2013 – 2020)

Daihatsu
Applause (1989 – 2000)
Atrai 7 (2000 – 2004)
Atrai Wagon (2002 – 2005)
Ayla (2013 – 2022)
Boon (2004 – 2016)
Boon Luminas (2008 – 2012)
Charade (1987 – 1993)
Coo (2006 – 2013)
Gran Move (1996 – 2002)
Materia (2006 – 2012)
Pyzar (1996 – 2002)
Sigra (2016 – 2022)
Sirion (2005 – 2021)
Xenia (2011 – 2018)

Honda

Amaze (2013 – 2022)
Brio (2011 – 2022)
Brio Amaze (2014 – 2021)
Capa (2000 – 2002)
City (2002 – 2008)
Civic (1979 – 2000)
Civic Ferio (1991 – 2000)
Civic Shuttle (1987 – 1997)
Concerto (1988 – 1995)
CR-X (1987 – 1998)
CR-X del Sol (1992 – 1998)
Domani (1992 – 2000)
Fit (2001 – 2013)
Fit Aria (2002 – 2009)
Integra (1993 – 2001)
Jazz (2002 – 2009)
Logo (1998 – 2002)

Hyundai
Accent (1994 – 2012)
Avante (1995 – 2000)
Click (2002 – 2011)
Elantra (1990 – 2000)
Getz (2002 – 2011)
Grand i10 Nios (2019 – 2022)
i10 (2013 – 2022)

Isuzu
Gemini (1974 – 2000)

Karry
Youyou (2016 – 2020)

Kia
Morning (2017 – 2022)
Morning X-Line (2019 – 2021)
Picanto (2017 – 2022)
Rio (2000 – 2005)

LADA
110 (1996 – 2015)
111 (1997 – 2015)
112 (1999 – 2009)
1200 (1970 – 1989)
1200DL (1973 – 1981)
1300 (1974 – 1985)
1300SL (1977 – 1983)
1500 (1973 – 1985)
2104 (1997 – 2007)
2105 (1980 – 2007)
2107 (1982 – 2006)
2108 (1984 – 2005)
2109 (1987 – 2011)
21099 (1990 – 2011)
Granta (2011 – 2022)
Kalina (2004 – 2018)
Nova (1982 – 1998)
Priora (2007 – 2018)
Riva (1981 – 1998)
Samara (1984 – 2013)

Lifan
Breez (2007 – 2012)

Mazda
121 (1996 – 2002)
323 (1998 – 2003)
Allegro (1994 – 2007)
Demio (2002 – 2014)
Mazda2 (2002 – 2014)
MX-5 (1990 – 1998)
Verisa (2004 – 2015)

MG
3 (2008 – 2012)
Metro (1982 – 1990)

Mitsubishi
Attrage (2013 – 2021)
Colt (1991 – 2012)
Colt Plus (2004 – 2021)
Lancer (1995 – 2000)
Mirage G4 (2013 – 2020)
Space Star (1998 – 2004)

Nissan
200SX (1988 – 1999)
AD (1992 – 1999)
Almera (1995 – 2000)
Cube (2002 – 2008)
Cube Cubic (2003 – 2008)
Kubistar (2003 – 2005)
Lucino (1994 – 1999)
Note (2005 – 2011)
NX (1990 – 1992)
Platina (2002 – 2010)
Pulsar (1990 – 2000)
Sentra (1995 – 2016)
Sunny (1986 – 1998)
Sunny California (1990 – 1996)
Sunny Traveller (1991 – 2000)
Wingroad (1996 – 1999)

Opel
Astra (1991 – 1998)
Combo (1994 – 2011)
Corsa (1983 – 2006)
Kadett (1984 – 1994)
Tigra (1994 – 2000)
Vita (2001 – 2004)

Peugeot
1007 (2004 – 2009)
206 (1998 – 2010)
206+ (2009 – 2012)
207 (2008 – 2014)
306 (1993 – 2002)
309 (1985 – 1993)
Hoggar (2010 – 2015)
Partner (1996 – 2021)

Plymouth
Colt (1979 – 1994)

Renault
Clio (1990 – 2008)
Kangoo (1997 – 2007)
Lutecia (1998 – 2005)
Megane (1995 – 2002)
Symbol (2002 – 2012)
Thalia (2002 – 2013)
Twingo (2007 – 2014)

Suzuki
Karimun Wagon R (2013 – 2021)

Tata
Bolt (2014 – 2019)
Indigo (2002 – 2018)
Indigo eCS (2012 – 2018)
NRG (2019 – 2021)
Tiago (2016 – 2021)
Tiago NRG (2018 – 2019)
Tigor (2017 – 2021)
Vista (2008 – 2019)
Zest (2014 – 2019)

Toyota
Agya (2013 – 2021)
bB (2005 – 2016)
Belta (2005 – 2012)
Calya (2016 – 2022)
Corolla (1983 – 2002)
Corolla II (1990 – 1994)
Corolla Ceres (1992 – 1999)
Corolla FX (1992 – 1995)
Corolla Levin (1987 – 2000)
Corsa (1990 – 1994)
Cynos (1991 – 1999)
Echo (1999 – 2005)
Etios (2012 – 2021)
Etios Liva (2011 – 2020)
Etios Valco (2011 – 2017)
FunCargo (1999 – 2005)
Paseo (1992 – 1999)
Passo (2004 – 2010)
Passo Sette (2008 – 2012)
Platz (1999 – 2005)
Prius (2000 – 2004)
Raum (1997 – 2011)
Sera (1990 – 1996)
Sparky (2000 – 2003)
Sprinter (1989 – 1997)
Sprinter Carib (1996 – 2002)
Sprinter Marino (1992 – 1997)
Sprinter Trueno (1987 – 2000)
Succeed (2002 – 2013)
Tercel (1990 – 1994)
Vios (2003 – 2021)
Vios FS (2017 – 2020)
Vitz (1999 – 2005)
Wigo (2014 – 2021)
WiLL Cypha (2002 – 2005)
Yaris (1999 – 2022)
Yaris L (2013 – 2019)
Yaris Verso (1999 – 2006)

Volkswagen

Caddy (1982 – 2003)
Cross Up! (2013 – 2021)
Derby (1998 – 2009)
Fox (1987 – 2018)
Gol (1995 – 2008)
Golf (1974 – 1998)
Golf Variant (1993 – 1999)
Logus (1993 – 1997)
Pointer (1994 – 2009)
Polo Classic (1995 – 2001)
Polo Variant (1997 – 2001)
Scirocco (1976 – 1981)
Up! (2011 – 2022)
Vento (1991 – 1999)

Volvo
440 (1992 – 1997)
460 (1992 – 1997)

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 175/65R14 82T GITI SYNERGY H2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 175/65R14 82T GITI SYNERGY H2
රු22,013.00 . Add to cart