රු19,824.00 .

In Stock

Manufacturing Country :- Sri Lanka

In stock

Compare
Brand: SKU: 0279 Categories: ,

Description

Wheels with this tire size (155/65R14) may fit the following vehicles:

Audi
A2 (2001 – 2005)

Daihatsu
Atrai (1999 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2005)
Esse (2005 – 2011)
Hijet Caddie (2016 – 2021)
Mira Avy (2002 – 2006)
Mira Cocoa (2009 – 2018)
Mira Custom (2006 – 2013)
Mira e:S (2011 – 2021)
Mira Gino (2005 – 2009)
Mira Tocot (2018 – 2021)
Move (2002 – 2021)
Move Canbus (2016 – 2021)
Move Conte (2008 – 2017)
Move Conte Custom (2008 – 2017)
Move Custom (2002 – 2021)
Move Latte (2004 – 2008)
Sirion (1998 – 2004)
Sonica (2006 – 2009)
Tanto (2003 – 2021)
Tanto Custom (2013 – 2021)
Tanto Exe (2009 – 2014)
Tanto Exe Custom (2009 – 2014)
Trevis (2006 – 2011)
Wake (2014 – 2021)

Honda
N-BOX (2011 – 2022)
N-BOX Custom (2011 – 2022)
N-BOX+ (2012 – 2018)
N-BOX+ Custom (2012 – 2018)
N-BOX Slash (2014 – 2020)
N-ONE (2012 – 2022)
N-WGN (2013 – 2022)
N-WGN Custom (2013 – 2022)

Mazda
AZ Wagon (2008 – 2012)
Carol (2015 – 2022)
Flair (2012 – 2022)
Flair Custom Style (2012 – 2017)
Flair Wagon (2013 – 2022)
Flair Wagon Custom Style (2013 – 2021)
Flair Wagon Tough Style (2018 – 2021)
Scrum Van (1991 – 1995)

Mitsubishi
eK Custom (2013 – 2019)
eK Space (2014 – 2021)
eK Space Custom (2014 – 2020)
eK Wagon (2013 – 2021)
eK X (2019 – 2021)
eK X Space (2020 – 2021)
Toppo BJ (2001 – 2003)

Nissan
Dayz (2013 – 2021)
Dayz Roox (2014 – 2020)
Moco (2011 – 2016)
Pixo (2009 – 2013)
Roox (2020 – 2021)

Opel
Agila (2000 – 2007)

Peugeot
107 (2005 – 2014)

Renault
Twingo (1992 – 2007)

Suzuki
Alto (2009 – 2021)
Alto Eco (2011 – 2014)
Alto Lapin (2008 – 2020)
Karimun Estilo (2007 – 2013)
Karimun Wagon R (2013 – 2021)
Lapin (2020 – 2021)
MR Wagon (2011 – 2016)
MR Wagon Wit (2013 – 2016)
Spacia (2013 – 2021)
Spacia Custom (2013 – 2021)
Spacia Custom Z (2016 – 2017)
Spacia GEAR (2018 – 2021)
Splash (2011 – 2015)
Wagon R (2008 – 2021)
Wagon R+ (2000 – 2006)
Wagon R Stingray (2008 – 2021)

Toyota
Aygo (2005 – 2014)
Pixis Epoch (2011 – 2021)
Pixis Joy (2016 – 2021)
Pixis Mega (2015 – 2021)
Pixis Space (2011 – 2017)

Volkswagen
Lupo (1998 – 2005)
Polo (1975 – 1994)

Additional information

Weight 0.00 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ferentino 155/65R14 E-LOGIC TL 75 T”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Ferentino 155/65R14 E-LOGIC TL 75 T
රු19,824.00 . Add to cart