රු64,204.00 .

In Stock

GITI 265/65R17 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

FAW Toyota
Land Cruiser Prado (2004 – 2017)
        
Huanghai
N2 (2016 – 2022)
N3 (2017 – 2022)
N7 (2019 – 2022)
N2S (2021 – 2022)
        
Isuzu
i-Series (2005 – 2008)
        
JMC
S350 (2016 – 2022)
Vigus Plus (2018 – 2022)
Vigus Pro (2019 – 2022)
Yuhu (2010 – 2022)
Yusheng S350 (2010 – 2020)
        
 Kia
 Mohave (2008 – 2020)
        
  Lexus
  GX (2002 – 2009)
        
  Mahindra
  Pik Up (2007 – 2022)
  Scorpio Getaway (2009 – 2018)
  Scorpio Pikup (2017 – 2022)
        
  Mazda
  BT-50 (2011 – 2021)
        
  Mercedes-Benz
  G-Class (1990 – 2015)
        
  Mitsubishi
  Challenger (1996 – 2015)
  L200 (2017 – 2023)
  Montero (1989 – 2021)
   Montero Sport (1996 – 2015)
   Nativa (2008 – 2016)
   Pajero (1989 – 2021)
   Pajero Sport (1998 – 2016)
   Raider (2006 – 2009)
   Shogun (2006 – 2015)
   Triton (2005 – 2023)
        
   Nissan
   Frontier (2001 – 2023)
   Pathfinder (2005 – 2016)
   XTerra (2002 – 2015)
        
   Peugeot
   Landtrek (2020 – 2022)  

   Suzuki
   Equator (2008 – 2013)
            

   Tank
   300 (2020 – 2023)
        
   Toyota
   4Runner (2003 – 2009)
   Fortuner (2005 – 2023)
   Hilux (2006 – 2023)
   Hilux Revo (2015 – 2022)
   Hilux Surf (2002 – 2009)
   Land Cruiser (2003 – 2023)
   Land Cruiser Prado (2002 – 2023)
   Sequoia (2001 – 2007)
   SW4 (2005 – 2023)
   Tacoma (2005 – 2023)
   Tundra (2000 – 2006)

In stock

Compare
SKU: 1560 Categories: ,

Description

GITI 265/65R17 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

FAW Toyota
Land Cruiser Prado (2004 – 2017)
        
Huanghai
N2 (2016 – 2022)
N3 (2017 – 2022)
N7 (2019 – 2022)
N2S (2021 – 2022)
        
Isuzu
i-Series (2005 – 2008)
        
JMC
S350 (2016 – 2022)
Vigus Plus (2018 – 2022)
Vigus Pro (2019 – 2022)
Yuhu (2010 – 2022)
Yusheng S350 (2010 – 2020)
        
 Kia
 Mohave (2008 – 2020)
        
  Lexus
  GX (2002 – 2009)
        
  Mahindra
  Pik Up (2007 – 2022)
  Scorpio Getaway (2009 – 2018)
  Scorpio Pikup (2017 – 2022)
        
  Mazda
  BT-50 (2011 – 2021)
        
  Mercedes-Benz
  G-Class (1990 – 2015)
        
  Mitsubishi
  Challenger (1996 – 2015)
  L200 (2017 – 2023)
  Montero (1989 – 2021)
   Montero Sport (1996 – 2015)
   Nativa (2008 – 2016)
   Pajero (1989 – 2021)
   Pajero Sport (1998 – 2016)
   Raider (2006 – 2009)
   Shogun (2006 – 2015)
   Triton (2005 – 2023)
        
   Nissan
   Frontier (2001 – 2023)
   Pathfinder (2005 – 2016)
   XTerra (2002 – 2015)
        
   Peugeot
   Landtrek (2020 – 2022)  

   Suzuki
   Equator (2008 – 2013)
            

   Tank
   300 (2020 – 2023)
        
   Toyota
   4Runner (2003 – 2009)
   Fortuner (2005 – 2023)
   Hilux (2006 – 2023)
   Hilux Revo (2015 – 2022)
   Hilux Surf (2002 – 2009)
   Land Cruiser (2003 – 2023)
   Land Cruiser Prado (2002 – 2023)
   Sequoia (2001 – 2007)
   SW4 (2005 – 2023)
   Tacoma (2005 – 2023)
   Tundra (2000 – 2006)

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 265/65R17 112T GITI 4×4 AT70 RWL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 265/65R17 112T GITI 4×4 AT70 RWL
රු64,204.00 . Add to cart