රු21,902.00 .

In Stock

GITI 165/60R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters (165/60R14) may fit the following vehicles:

Chery

Arauca (2018 – 2019)
eQ (2015 – 2020)
iQ (2013 – 2020)
Kimo (2020 – 2022)
Q (2013 – 2020)
QQ (2013 – 2020)

Daihatsu

Atrai (1999 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2021)
Cuore (1995 – 1998)
Gran Max (2008 – 2023)
Hijet (1987 – 1993)
Hijet Caddie (2016 – 2021)
Hijet Truck (2014 – 2023)
Mira e:S (2011 – 2023)
Move (2002 – 2023)
Move Canbus (2016 – 2023)
Move Custom (2002 – 2023)
Naked (1999 – 2003)
Tanto (2008 – 2023)
Tanto Custom (2013 – 2019)
Tanto Exe (2009 – 2014)
Tanto Exe Custom (2009 – 2014)
Wake (2014 – 2022)

Honda

Beat (1991 – 1996)

Hyundai

i10 (2008 – 2013)

Kia

Morning (2004 – 2017)
Picanto (2004 – 2017)
Ray (2011 – 2023)
Mahindra
e2o Plus (2017 – 2022)

Mazda
Flair Wagon (2018 – 2021)
Scrum Van (1991 – 2023)
Scrum Wagon (1999 – 2023)

Mitsubishi
Bravo (1991 – 1999)
eK Active (2004 – 2006)
Minicab Van (2014 – 2023)
Toppo BJ (1998 – 2003)
Town Box (1999 – 2023)
Nissan
Micra (1992 – 2003)
NV100 Clipper (2015 – 2023)
NV100 Clipper Rio (2013 – 2023)

Opel
Agila (2000 – 2007)

Peugeot

106 (1991 – 2004)

 Renault
Clio (1998 – 2001)
Lutecia (1991 – 1997)

Suzuki
Alto (2009 – 2014)
Every (1994 – 2023)
Every Wagon (1999 – 2023)
Karimun (1999 – 2006)
Kei (1998 – 1999)
Solio (2004 – 2010)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Wide (1997 – 1999)
Alto (2009 – 2014)
Every (1994 – 2023)
Every Wagon (1999 – 2023)
Karimun (1999 – 2006)
Kei (1998 – 1999)
Solio (2004 – 2010)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Wide (1997 – 1999)
Toyota
Sprinter (1997 – 2000)

In stock

Compare
Brand: SKU: 1528 Categories: ,

Description

GITI 165/60R14 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters (165/60R14) may fit the following vehicles:

Chery

Arauca (2018 – 2019)
eQ (2015 – 2020)
iQ (2013 – 2020)
Kimo (2020 – 2022)
Q (2013 – 2020)
QQ (2013 – 2020)

Daihatsu

Atrai (1999 – 2001)
Atrai Wagon (1999 – 2021)
Cuore (1995 – 1998)
Gran Max (2008 – 2023)
Hijet (1987 – 1993)
Hijet Caddie (2016 – 2021)
Hijet Truck (2014 – 2023)
Mira e:S (2011 – 2023)
Move (2002 – 2023)
Move Canbus (2016 – 2023)
Move Custom (2002 – 2023)
Naked (1999 – 2003)
Tanto (2008 – 2023)
Tanto Custom (2013 – 2019)
Tanto Exe (2009 – 2014)
Tanto Exe Custom (2009 – 2014)
Wake (2014 – 2022)

Honda

Beat (1991 – 1996)

Hyundai

i10 (2008 – 2013)

Kia

Morning (2004 – 2017)
Picanto (2004 – 2017)
Ray (2011 – 2023)
Mahindra
e2o Plus (2017 – 2022)

Mazda
Flair Wagon (2018 – 2021)
Scrum Van (1991 – 2023)
Scrum Wagon (1999 – 2023)

Mitsubishi
Bravo (1991 – 1999)
eK Active (2004 – 2006)
Minicab Van (2014 – 2023)
Toppo BJ (1998 – 2003)
Town Box (1999 – 2023)
Nissan
Micra (1992 – 2003)
NV100 Clipper (2015 – 2023)
NV100 Clipper Rio (2013 – 2023)

Opel
Agila (2000 – 2007)

Peugeot

106 (1991 – 2004)

 Renault
Clio (1998 – 2001)
Lutecia (1991 – 1997)

Suzuki
Alto (2009 – 2014)
Every (1994 – 2023)
Every Wagon (1999 – 2023)
Karimun (1999 – 2006)
Kei (1998 – 1999)
Solio (2004 – 2010)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Wide (1997 – 1999)
Alto (2009 – 2014)
Every (1994 – 2023)
Every Wagon (1999 – 2023)
Karimun (1999 – 2006)
Kei (1998 – 1999)
Solio (2004 – 2010)
Wagon R+ (1997 – 2006)
Wagon R Solio (2000 – 2005)
Wagon R Wide (1997 – 1999)

Toyota
Sprinter (1997 – 2000)

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 165/60R14 75H GITI COMFORT T20”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 165/60R14 75H GITI COMFORT T20
රු21,902.00 . Add to cart