රු49,752.00 .

In Stock

GITI 235/65R17 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

Audi
Q5 (2008 – 2023)
Q5 Sportback (2021 – 2023)
Q5L (2018 – 2023)
Q5L Sportback (2021 – 2023)

BMW
X5 (1999 – 2006)

Honda
Breeze (2020 – 2023)
CR-V (2007 – 2023)
MDX (2003 – 2006)
MR-V (2006 – 2008)
Odyssey (2011 – 2017)
Pilot (2003 – 2015)

Huanghai
N1 (2016 – 2022)
N1s (2016 – 2022)
N3 (2017 – 2022)
  Hyundai
Santa Fe (2006 – 2023)
Santa Fe Sport (2013 – 2018)
Tucson (2020 – 2023)
Tucson L (2020 – 2023)

Isuzu
Amigo (1998 – 2000)
Axiom (2002 – 2004)
Rodeo Sport (2001 – 2003)
Wizard (1998 – 2002)
Wizard Alive (2000 – 2002)

Jetour
X70M (2020 – 2021)

JMC
Baodian (2007 – 2013)
S350 (2016 – 2022)
Yusheng S350 (2010 – 2020)

Kia
Carnival (2014 – 2023)
Grand Carnival (2014 – 2021)
KX7 (2017 – 2021)
Sedona (2015 – 2021)
Sorento (2009 – 2023)
Sorento L (2015 – 2019)
Sorento Prime (2015 – 2020)
Sportage (2021 – 2023)

Land Rover
Discovery Sport (2014 – 2023)
Freelander 2 (2006 – 2014)
Range Rover Evoque (2018 – 2023)
Range Rover Sport (2005 – 2009)

Mahindra
Scorpio (2014 – 2022)
XUV500 (2011 – 2021)
XUV700 (2021 – 2022)

Mazda

CX-7 (2006 – 2012)
Tribute (2000 – 2011)

Mercedes-Benz
GLC-Class (2015 – 2023)
GLE-Class (2015 – 2019)
M-Class (2005 – 2015)
R-Class (2005 – 2015)
Mitsubishi
Delica Space Gear (1994 – 2002)
Endeavor (2003 – 2011)
Outlander (2021 – 2023)
Nissan
Rogue (2020 – 2023)
Terrano 2 (1993 – 2006)
X-Trail (2021 – 2023)
Opel
Antara (2006 – 2015)

Renault
Espace (2015 – 2022)

Suzuki
Grand Vitara (2013 – 2021)

Tata
Aria (2010 – 2017)
H5 (2019 – 2022)
Harrier (2018 – 2022)
Hexa (2017 – 2020)
Safari Storme (2015 – 2019)

Toyota
4Runner (1995 – 2002)
RAV4 (2006 – 2008)
Sienna (2021 – 2023)

Volkswagen
Touareg (2002 – 2018)

Volvo
(2)

XC60 (2008 – 2023)
XC90 (2003 – 2014)

In stock

Compare
Brand: SKU: 1548 Categories: ,

Description

GITI 235/65R17 Price in Sri Lanka

Giti Tire is a Singapore-based Global Tire Company offering a complete range of quality tires and services.

Wheels with these parameters may fit the following vehicles:

Audi
Q5 (2008 – 2023)
Q5 Sportback (2021 – 2023)
Q5L (2018 – 2023)
Q5L Sportback (2021 – 2023)

BMW
X5 (1999 – 2006)

Honda
Breeze (2020 – 2023)
CR-V (2007 – 2023)
MDX (2003 – 2006)
MR-V (2006 – 2008)
Odyssey (2011 – 2017)
Pilot (2003 – 2015)

Huanghai
N1 (2016 – 2022)
N1s (2016 – 2022)
N3 (2017 – 2022)
  Hyundai
Santa Fe (2006 – 2023)
Santa Fe Sport (2013 – 2018)
Tucson (2020 – 2023)
Tucson L (2020 – 2023)

Isuzu
Amigo (1998 – 2000)
Axiom (2002 – 2004)
Rodeo Sport (2001 – 2003)
Wizard (1998 – 2002)
Wizard Alive (2000 – 2002)

Jetour
X70M (2020 – 2021)

JMC
Baodian (2007 – 2013)
S350 (2016 – 2022)
Yusheng S350 (2010 – 2020)

Kia
Carnival (2014 – 2023)
Grand Carnival (2014 – 2021)
KX7 (2017 – 2021)
Sedona (2015 – 2021)
Sorento (2009 – 2023)
Sorento L (2015 – 2019)
Sorento Prime (2015 – 2020)
Sportage (2021 – 2023)

Land Rover
Discovery Sport (2014 – 2023)
Freelander 2 (2006 – 2014)
Range Rover Evoque (2018 – 2023)
Range Rover Sport (2005 – 2009)

Mahindra
Scorpio (2014 – 2022)
XUV500 (2011 – 2021)
XUV700 (2021 – 2022)

Mazda

CX-7 (2006 – 2012)
Tribute (2000 – 2011)

Mercedes-Benz
GLC-Class (2015 – 2023)
GLE-Class (2015 – 2019)
M-Class (2005 – 2015)
R-Class (2005 – 2015)
Mitsubishi
Delica Space Gear (1994 – 2002)
Endeavor (2003 – 2011)
Outlander (2021 – 2023)
Nissan
Rogue (2020 – 2023)
Terrano 2 (1993 – 2006)
X-Trail (2021 – 2023)
Opel
Antara (2006 – 2015)

Renault
Espace (2015 – 2022)

Suzuki
Grand Vitara (2013 – 2021)

Tata
Aria (2010 – 2017)
H5 (2019 – 2022)
Harrier (2018 – 2022)
Hexa (2017 – 2020)
Safari Storme (2015 – 2019)

Toyota
4Runner (1995 – 2002)
RAV4 (2006 – 2008)
Sienna (2021 – 2023)

Volkswagen
Touareg (2002 – 2018)

Volvo
(2)

XC60 (2008 – 2023)
XC90 (2003 – 2014)

Additional information

Weight 0.0000 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GITI 235/65R17 104H GITI COMFORT SUV 520”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
GITI 235/65R17 104H GITI COMFORT SUV 520
රු49,752.00 . Add to cart